laveudegandia.com / laveudelasafor.com

Diario de actualidad de la comarca de La Safor / Valencia


Violencia de género
Foto: Pixabay/2019
Fuente: Xarxa Feminista Safor-Valldigna
Valencia 20
de noviembre de 2019

LA XARXA FEMINISTA SAFOR-VALLDIGNA DEMANA ALS AJUNTAMENTS DE LA SAFOR-VALLDIGNA QUE SIGNEN UN COMPROMÍS CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

 

• La Xarxa Feminista Safor-Valldigna emplaça els ajuntaments de la comarca el pròxim 25 de novembre a les 12:30 hores a signar el document amb les exigències del moviment feminista en matèria de violència de gènere.
• La Xarxa Feminista Safor-Valldigna se suma així a l’acció convocada per Emergència Feminista.

La Xarxa Feminista Safor-Valldigna emplaça tots els ajuntaments de la comarca a les 12:30 hores amb la finalitat de signar un compromís contra la violència masclista. Aquest compromís es materialitzarà mitjançant la signatura d’un document que conté una sèrie d’exigències dirigides a lluitar de forma efectiva contra la violència masclista.

El col·lectiu feminista se suma d’aquesta forma a l’acció convocada per Emergència Feminista i que es realitzarà arreu de l’Estat, tant amb entitats locals com amb el govern central.

Amb la signatura de les exigències en matèria de violència de gènere, la Xarxa Feminista Safor-Valldigna busca que les entitats locals de la comarca mostren un vertader compromís amb la lluita contra la violència masclista, contribuint així des dels nostres municipis a l’erradicació d’aquesta xacra social i construint uns pobles lliures de violència vers les dones.

Entre les diferents peticions destaquem l’exigència de no pactar amb partits que neguen l’existència de la violència masclista, garantir la dotació pressupostària per a la prevenció de la violència de gènere, garantir l'obligatorietat de formació en igualtat del personal del sector públic i potenciar una educació de la ciutadania basada en la coeducació.

EL 25N ENS COMPROMETEM CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

• No pactarem amb organitzacions, ni partits polítics que neguen l'existència de la violència de gènere i que suposen un perill real de retrocés quant als drets civils i jurídics de les dones.

• Farem totes les actuacions possibles per ampliar el concepte de violència de gènere en l'àmbit municipal d'acord amb el que estipula en el Conveni d'Estambul, que, en tant que s'amplie el concepte de violència de gènere a tots els tipus de violència contra les dones contingudes en el Conveni d'Estambul, s'ha d'actuar de manera imminent per abordar aquests tipus de violència, també respecte a la seua comptabilització oficial, visibilitzant tots els tipus de violència contra les dones.

• Realitzarem totes les actuacions possibles amb la finalitat de garantir els mitjans materials i humans adequats per a sensibilitzar, conscienciar i formar a la societat en el seu conjunt sobre la gravetat de la violència de gènere i la imprescindible necessitat democràtica de la seua erradicació dins del nostre àmbit territorial.

• Revisarem de manera immediata el grau de compliment de les mesures contingudes en el Pacte d'Estat contra la violència de gènere i de totes aquelles contemplades en la Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere que a data d'avui no s'han complit i que poden ser adoptades des de l'àmbit municipal. S'elaborarà, en cas d'estimar-se oportú, una Comissió de Seguiment i Avaluació respecte al Pacte d'Estat contra la violència de gènere, que fixarà uns objectius concrets, així com un sistema d'avaluació clar per a comprovar el seu compliment i desenvolupament.

• Crearem una subcomissió que tracte de manera específica la violència sexual, o s'abordarà la mateixa de manera concreta, amb especial atenció a l'adolescència i etapes més joves, així com l'ús de les TICs, entre altres.

• Adoptarem de forma immediata quantes iniciatives legislatives siguen necessàries per a tramitar les modificacions normatives requerides per al compliment del Pacte d'Estat contra la violència de gènere, en especial èmfasi a aquelles accions que des de l'àmbit local es té la competència òptima per implementar i no s'estan considerant.

• Garantir la dotació pressupostària adequada i suficient per a donar compliment les mesures de prevenció de la violència de gènere contingudes en la Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere i en el Pacte d'Estat contra la violència de gènere.

• Programarem una partida pressupostària que tinga en compte aquesta problemàtica social i que contemple mesures per a la seua erradicació.

• Reforçarem i garantirem l'obligatorietat de formació en igualtat del personal del sector públic, especialment per tal que es treballe de manera transversal amb una perspectiva de gènere i no es permeta cap comportament masclista enlloc.

• Potenciarem, dins de la nostra competència, una educació de la ciutadania basada en la coeducació, una educació afectivosexual i la corresponsabilitat, a fi que es garantisca l'educació en la igualtat entre homes i dones i el respecte als drets i llibertats fonamentals.

 

• © laveudegandia.com © laveudelasafor.com - 2015-2019 (Todos los derechos reservados).
• Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta Web, salvo autorización expresa de laveudegandia.com, o de laveudelasafor.com.
• Queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32,1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad Intelectual. 
• Queda prohibida la distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta Web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.