laveudegandia.com / laveudelasafor.com

Diario de actualidad de la comarca de La Safor / Valencia


Zumo de naranja
Foto: Pixabay/2019
Fuente: Grupo municipal de C´s en el Ayuntamiento de Oliva
Valencia
02 de septiembre de 2019

MOCIÓ PERQUÈ L’AJUNTAMENT D’OLIVA S’INVOLUCRE ACTIVAMENT EN LA REALITZACIÓ DE MÉS I MILLORS CAMPANYES PROMOCIONALS ENCAMINADES A L'AUGMENT DEL CONSUM ENTRE ELS ESCOLARS, JOVES I POBLACIÓ EN GENERAL DE TARONJA CULTIVADA AL NOSTRE MUNICIPI

 

• José Salazar Cuadrado, Portaveu del Grup Polític Municipal Ciudadanos de l'Ajuntament d’Oliva, per mitjà del present escrit, i a l'empara d'allò que s'ha establit per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, article 97.3,  presenta al Ple la següent:
 
MOCIÓ

De tots és coneguda per la greu situació que des de fa anys travessa el sector citrícola espanyol, ara agreujada per la importació de taronges de tercers països. En un món tan globalitzat el promoure i incentivar el consum de la nostra taronja, entre altres qüestions, dins i fora de la Comunitat Valenciana és cada vegada més necessari. Incidir en la promoció i conscienciació per al consum i posada en valor d’un producte tan nostre és fonamental per al manteniment, la pervivència i suport d’un dels principals sectors de la nostra economia ací a Oliva: el citrícola.

Per això, des dels Ajuntaments i les institucions valencianes, junt amb les associacions i sindicats agraris hem d’incidir i invertir en la realització de més i millors campanyes promocionals encaminades, en este cas, a l'augment i posada en valor del consum dels nostres productes més significats, com ho és la taronja.

En el Grup Municipal Ciudadanos pensem que qualsevol ajuda sempre és bona, l’aportació de tot “granet d’arena” en estos moments és molt important per als agricultors. Som conscients que sols amb esta iniciativa no és suficient per traure de la crisi a un sector com el citrícola valencià que està sent greument “atacat” per distints factors que la possible solució en la majoria dels quals transcendixen de les competències municipals.

És per això, que ara més que mai, es fa necessari que els Ajuntaments, entre altres mesures, aportem este i tots els “granets d’arena” possibles, com pot ser el d’acordar que en tots els actes públics que organitzem que s’acompanyen de càtering, vi d’honor o similars, se servixca suc natural 100% de taronja.

No podem ni devem quedar-nos sols en bones paraules, en meres intencions, hem demostrar-ho en fets, hem de promocionar, conscienciar i procurar el consum de la nostra taronja entre la població en general, especialment entre els escolars i joves. Per este motiu als diferents centres educatius de la nostra població hem de propiciar i facilitar el seu consum subvencionant-los l’adquisició o el lloguer de màquines d’esprémer.

L’Ajuntament d’Oliva en este sentit, i també en altres, ha de participar de manera activa, a més de demanar la resta d’Ajuntaments i institucions valencianes perquè de manera solidària se sumen a dit objectiu.

Des del Grup Municipal de Ciudadanos entenem que els ajuntaments valencians, especialment els municipis productors de cítrics, com és el cas d’Oliva, hem de ser els primers en donar exemple a l’hora de promoure el consum de la nostra taronja, és per tant una de les nostres obligacions.

Per tot allò que s'ha exposat, s'eleva al Ple de l’Ajuntament d’Oliva per al seu debat i aprovació els següents:

ACORDS

PRIMER.- Que l'Ajuntament d’Oliva en tots els seus actes que porten aparellat el servici de càtering, vi d’honor o similars oferixca suc de taronja 100% natural cultivada i procedent d’Oliva. Que es faça arribar este acord a les empreses hostaleres que habitualment realitzen servicis de catering a per a l’Ajuntament d’Oliva. Com a recomanació, també a les associacions, agrupacions, i empreses instal.lades a Oliva, per a potenciar el consum de suc de taronja i de cítrics en tots els esdeveniments similars que duguen éstes a terme.

SEGON.- Que l'Ajuntament d’Oliva, a partir del pròxim pressupost municipal, contemple una partida econòmica per subvencionar l’adquisició o el lloguer de màquines d’esprémer als centres educatius del nostre municipi.

TERCER.- Dur a terme, de manera periòdica, campanyes de promoció, encaminades a explicar el benefici del consum de la taronja i el seu suc, especialment entre els escolars, joves i població en general.

QUART.- Traslladar dit acord a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies perquè faça extensiva esta moció a les localitats valencianes situades en zones citrícoles i també no citrícoles, perquè impulsen d’esta forma el consum de citrics dels seus corresponents municipis i de la resta de la Comunitat Valenciana.              

 

• © laveudegandia.com © laveudelasafor.com - 2015-2019 (Todos los derechos reservados).
• Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta Web, salvo autorización expresa de laveudegandia.com, o de laveudelasafor.com.
• Queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32,1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad Intelectual. 
• Queda prohibida la distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta Web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.