laveudegandia.com / laveudelasafor.com

Diario de actualidad de la comarca de La Safor / Valencia


Momento de la rueda de prensa
Foto: Carolina Woodward/2019
Fuente: Ayuntamiento de Gandia
Valencia 06
de junio de 2019

LA INSCRIPCIÓ DE LA DIPU TE BECA PODRÀ REALITZAR DEL 7 AL 14 DE JUNY

 

• El govern local ha aprovat hui les bases del programa de la Diputació de València de formació en pràctiques en l'Administració local d'estudiants universitaris i de cicles formatius de formació professional
• En total s'ofereixen 38 beques (21 per a universitaris i 17 per a cicles FP) per als mesos de juliol i agost, amb un sou de 500 € bruts mensuals i una jornada setmanal de 20 hores. Les beques es troben cofinançades per la Diputació de València en un 80%, i per l'Ajuntament de Gandia al 20% restant.
• Els interessats trobaran els pròxims dies a la web municipal, www.gandia.org, les bases amb tota la informació necessària per a sol·licitar les beques.

El regidor d'Administració Local, José Manuel Prieto, acompanyat d'edil delegada de Polítiques Econòmiques, Alícia Izquierdo, tots dos en funcions, han anunciat aquest matí que el govern local ha aprovat ja les bases per a l'adjudicació de beques de formació a l'Ajuntament de Gandia, en el marc del programa "Pràctiques Formatives per a joves", modalitat estudiants, "la Dipu te Beca", de la Diputació de València per a l'estiu de 2019.

L'objecte de la convocatòria és la concessió de fins a un màxim de 38 beques, de les quals 21 es reserven a màsters oficials impartits per les universitats i estudis universitaris oficials de grau, diplomatura o llicenciatura, o equivalent i 17 a cicles formatius de formació professional (tant de tècnic com de tècnic superior) distribuint-se en els departaments municipals, a petició dels mateixos.

* Àrees de coneixement per a la distribució de beques entre estudiants de màsters oficials o estudis universitaris oficials de grau, diplomatura o llicenciatura o equivalent de conformitat amb la normativa vigent:

Àrea jurídica: 2
Comunicació: 4
Turisme: 3
Arquitectura, Arquitècte Tècnic, topògraf: 2
Informàtica: 1
Benestar Social i Educació Social: 3
Cultura, Art i Història: 1
Àrea Economia: 1
Àrea d'Informació i Documentació: 2
Titulacions oficials d'altres àrees: 2

* Àrees de coneixement per a la distribució de beques entre estudiants de cicles formatius de formació professional:

Administració i Gestió: 13
Informàtica: 1
Animació Sociocultural: 2
Altres Titulacions: 1

Aquesta relació de beques té la consideració de previsió inicial, de manera que la concessió del nombre concret en cadascuna de les titulacions queda supeditada al perfil dels sol·licitants d'aquesta convocatòria. Cadascuna de les beques està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals a abonar en períodes vençuts.

Les beques es troben cofinançades per la Diputació de València en un percentatge del 80%, i per l'Ajuntament de Gandia pel que fa al 20% restant.

REQUISITS:

- Posseir veïnat administratiu en algun municipi de la província de València amb anterioritat al dia 10 de maig de 2019.
- Tindre 18 anys complerts.
- Estar cursant algun dels estudis oficials abans esmentats.
- No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies previstes per la llei respecte de sancions en matèria de beques, la qual cosa acreditarà per mitjà de declaració responsable.
- Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
- No estar gaudint d'una altra beca o ajuda, de la mateixa o anàloga finalitat així com no desenvolupar una activitat laboral durant el període de gaudi de la beca. Termini i lloc de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de sol·licituds: del 7 al 14 de juny, ambdós inclosos. Les persones interessades han d'omplir el formulari habilitat al respecte (sol·licitud i full d'auto baremació en el full web municipal http://www.gandia.org, en l'apartat corresponent a la convocatòria de les beques, en què han d'indicar els estudis que estiguen cursant en aquest curs acadèmic, per tal de determinar l'àrea per la qual es presenta la sol·licitud. L'àrea s'assignarà i se seleccionarà en funció dels estudis que s'estiguen cursant. Per al cas que la titulació oficial que s'estiga cursant no s'ajuste a cap de les àrees establertes, els interessats han de seleccionar la casella "titulacions oficials d'altres àrees" que apareix en cada un dels nivells educatius. Una vegada emplenat el formulari, el sistema informàtic generarà automàticament la sol·licitud i el full d'auto baremació, que es presentaran en el Registre General d'Entrada o la Seu Electrónica.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL CAS DE SER PRESELECCIONAT

Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades dels justificants acreditatius del compliment dels requisits assenyalats en la base tercera i els mèrits que s'al·leguen. Per a la documentació s'han d'aportar els originals. Per a acreditar els requisits mencionats, els aspirants han de lliurar la següent documentació:

a) DNI original
b) En el supòsit de no estar empadronat al municipi de Gandia, certificat d'empadronament acreditatiu de la residència en qualsevol municipi de la província de València.
c) Expedient acadèmic:

* Per a estudis de formació professional: S'ha d'aportar la següent documentació:

Certificat del centre en què es cursen els estudis de Formació Profesional. S'ajustarà al model annex II.

- Els estudiants que estiguen cursant el primer curs han d'aportar els butlletins de notes del primer i segon trimestre, per tal d'obtindre la nota mitjana.
- Els estudiants que estiguen cursant el segon curs han d'aportar el certificat de notes del primer curs i els butlletins de notes del primer i segon trimestre del segon curs, per tal d'obtindre la nota mitjana.

* Per a estudis universitaris o màsters oficials impartits per universitats o equivalents:

Documentació acreditativa d'estar cursant els ensenyaments oficials que s'al·leguen.
Certificat expedit per universitat o centre oficial en el qual estiguen matriculats o, si no, informe o extracte de l'expedient acadèmic universitari que l'estudiant puga obtindre per internet.

d) Declaració responsable del compliment dels requisits d), e) i f) de la base tercera.
e) Títol de valencià en el cas de tenir-lo.
f) Títols de formació complementària, en el cas de tenir-los.
g) Qualsevol altra documentació valorada en l'auto baremació.

En finalitzar el termini de presentació d'instàncies (14 de juny), es procedirà a la baremació, la publicació de la llista provisionals (entre el 17 i 18 juny), el termini de presentació de documentació dels aspirants que apareguen en la llista provisional serà del 19 al 21 de juny. La proposta provisional dels beneficiaris serà de tres dies a partir de la publicació de llistes provisionals. El 26 de juny es publicaran els llistats definitius.

José Manuel Prieto va destacar que "l'aposta per la Dipu te Beca és fonamental. Suposa una oportunitat per als joves i enriqueix a l'administració amb el seu talent. Les persones seleccionades s'incorporaran a 1 de juliol i durant aquests dos mesos podran compartir experiències".

Finalment, Alícia Izquierdo va fer valdre que aquest tipus de beques "faciliten la inclusió en el món laborar de joves que estan estudiant i que amb aquestes beques poden tindre el seu primer contacte amb l'administració, conéixer el seu funcionament i aportar els seus coneixements".

 

• © laveudegandia.com © laveudelasafor.com - 2015-2019 (Todos los derechos reservados).
• Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta Web, salvo autorización expresa de laveudegandia.com, o de laveudelasafor.com.
• Queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32,1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad Intelectual. 
• Queda prohibida la distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta Web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.